Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Türk Borçlar Hukuku’nun özel düzenlemelerini içeren bir hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 1. Maddesine göre Ticaret Kanunu Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir cüzüdür. Ticari şekilde işletilen herhangi bir işletmeyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair diğer kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümler sayılmaktadır. Yine Ticaret Kanunu’na göre hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verilir. Ticaret Hukuku ile ticari şirketlerin yapıları, kuruluşları, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetleri, poliçe, bono, çek gibi kıymetli evraklar, bunlarla ilgili muamelelerin şekilleri, özel sigorta ile ilgili kapsam ve yükümlülükler ile deniz hukukuna yönelik kurallar getirilmiştir. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limitet, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Ticaret Hukuku davaları oldukça kapsamlı ve karmaşık olmakla ticari dava süreçlerinin ve hatta dava öncesinin mutlaka ticaret hukuku avukatı ile yürütülmesi gerekmektedir.

İstanbul Bakırköy merkezli Arslan Avukatlık Bürosu alanında uzmanlaşmış ticaret hukuku avukatları ile başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı ilinden şirketlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

 - Şirket lehine veya aleyhine açılmış davaları takip etmek, 

- Şirketin alacaklarını takip etmek, tahsil edemediği çek-senet-fatura alacakları gibi evraklar hakkında icra takibi başlatmak, 

- Şirketlerin işçiler ile aralarında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak, Oluşabilecek uyuşmazlıklar hakkında tutanak tutmak, ihtarname göndermek, 

- Şirketlerin 3.kişiler ile yapacağı sözleşmeleri hazırlamak, Hazır sözleşmeleri inceleyip bu konuda hukuki destek sağlamak, olası riskleri belirlemek ve önüne geçmek, belirlenen hususları yasal zemine oturtmak, 

- Şirket toplantılarında talep olur ise şirketi temsilen bulunmak, 

- Şirketlere hukuki danışmanlık vererek, olası hukuki problemler hakkında önlem almak, mevcut hukuki problemlere çözüm bulmak. 

Bunun yanında Arslan Avukatlık Bürosu ticaret avukatı faaliyetleri kapsamında ticari işler ile adi işleri ayırt ederek asliye ticaret mahkemelerinin görev alanlarındaki bütün ticari dava ve işlerin yürütülmesi konusunda profesyonel destek sağlamaktadır.