ÇALIŞMA ALANLARI

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması

Devamını Gör
Aile Hukuku
Aile Hukuku

Evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimi, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, vesayet

Devamını Gör
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Ticari sözleşmelerin hazırlanması, ilgili ihtarnamelerin düzenlenmesi, ticari konulu müzakereler, tüm uyuşmazlıkların çözümü

Devamını Gör
Miras Hukuku
Miras Hukuku

Mirasçılık belgesinin alınması ve iptali, mirasın reddi, tereke, ihtiyati tedbir, tenkis ve mirasta iade, vesayet ve kayyım, veraset ilamı

Devamını Gör
Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku; kamu hukuku ile özel hukukun kesişimi bir hukuk dalı olup; içerisinde yaptırım hukuku, tazminat hukuku, kusursuz sorumluluk halleri gibi birçok konuyu barındırmaktadır

Devamını Gör
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş akdinin uzlaşarak feshedilmesi ve sürecin yönetimi, Mobbing çalışanların hakları, İş kazası ve meslek hastalığı

Devamını Gör
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi, tapu İptali ve tescil davaları, inşaat Sözleşmeleri, müdahalenin Men'i, ecrimisil Davaları

Devamını Gör
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

Devamını Gör
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku

Borçlar Kanunu'na uygun davalar, İfanın dışında borcu sona erdiren diğer haller ibra, yenileme, takas ve zamanaşımı

Devamını Gör
Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku

Haksız rekabet davaları, iflas ve iflas erteleme, şirketlerin alacak davaları, ticaret ünvanına tecavüz, vergi hukuku

Devamını Gör
Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takip edilmesi, tüketici mevzuatı

Devamını Gör
Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku

Müzakerelerde danışmanlık, sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşmelerin incelenmesi, uyuşmazlık halinde dava açılması

Devamını Gör
Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku

Araç değer ve kazanç kaybı, hayat ve maluliyet sigortası, trafik kazaları tazminat talepleri, ferdi Kazalar, mal ve diğer tazminatları

Devamını Gör
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmesi, haciz işlemleri, İcra takibi hazırlanması ve takibi, iflasın ertelenmesi

Devamını Gör
İdare Hukuku
İdare Hukuku

İptal davaları, tam yargı davaları, ecrimisil, kamulaştırma (istimlak) ve kamulaştırmasız el atma, vergi, gümrük, Bddk

Devamını Gör
Kira Hukuku
Kira Hukuku

Kira alacağı davası, tahliye davası, kira tespit davası, kira arttırım / indirim davaları, kira alacağının icraya verilmesi, tahliye taahhütnamesi

Devamını Gör
Göçmenlik ve Vatandaşlık
İnsan Hakları Hukuku

Adil yargılanma, ayrımcılık yasağı ve mülkiyet haklarının ihlalleri nedeniyle AYM ve AİHM’ne bireysel başvuruları

Devamını Gör
Göçmenlik ve Vatandaşlık
Göçmenlik ve Vatandaşlık

Uluslararası hukuk, Tahkim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, B.M. Mülteciler Yüksek Komiserliği, vatandaşlık ve göçmenlik hukuku dava takibi

Devamını Gör
Fikri Sinai Haklar Hukuku
Fikri Sinai Haklar Hukuku

Patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, buluş gibi tanımlarla ifade edilen sınai hakların tescili, kullanılması ve korunması

Devamını Gör
Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak, çek, senet niteliğinde, bir değeri olan, bir hak bildiren belgedir. Kıymetli evrakla senetten doğan hak senetten ayrı olarak beyan edilemez ve başkalarına devredilemez.

Devamını Gör